top of page

חודש כסלו עפ"י המקורות

חודש כסלו, הינו החודש השלישי ע"פ הספירה מזמן ראש השנה לעולם שחל בתשרי והוא החודש התשיעי, כשמונים את השנה מניסן. כלומר, מזמן יציאת מצרים. מקור שמו של חודש כסלו, בדומה לשאר חודשי השנה, הוא מבבל ומהמילה הבבלית "כיסלימו", שמשמעה דבר מה בעל עובי. כלומר, שמו הוא נגזרת מעונת השנה, אשר בה השמיים מעובים בעננים כבדים שמבשרים על בוא החורף. כמו כן, כיוון ששם החודש כסלו, דומה באיותו ובהגותו למילה "כיסלה" שפירושה תקווה, יש הסוברים שכוונת השם הייתה על התקווה לגשמים, כך שלא תחול שנת בצורת, אלא שתחול שנת ברכה ועונת חורף מוצלחת, המיוצגת ע"י גשמים בכמות מספקת וכזו שיורדת במקומות הנכונים. 

חנוכה, גם הוא כמובן, מהווה את אחד הסממנים הבולטים ביותר של חודש זה, חודש כסלו. חג, שמסמל עבורנו מדי שנה, מזה זמן רב, את חגיגת המכבים בנצחונם את היוונים ואת הכניסה המחודשת לבית המקדש. שעל כן נקרא החג "חנוכה", על שם חנוכת הבית לאחר ביזויו - וכמובן חידושו של הבית, ע"י נס פך השמן שדלק 8 ימים. היינו, שחשיבותו של חודש זה מסומלת בעיקר ע"י חג שמבוסס על מה שאנו מייחלים לו כיום והוא בית המקדש. מקום, המכונה במקורות "בית תפילה לכל העמים" ושהיעדרו הנוכחי, הוא חסרון לא רק ליהודים אלא לכולם. שכן, כאשר ב"ה יבנה בית המקדש השלישי, או אז יבוא שלום לעולם ולא יהיה אדם בכל כדור הארץ שירצה לשאת תפילה ולא יהיה לו איפה ואיך. שהרי, כבית תפילה לכל העמים, בית המקדש יכיל בתוכו כל אדם עם כל בקשה והמציאות כולה תהיה כפי שכתוב ש"מלוא כל הארץ כבודו". היינו, שלא יהיה מקום בכדור הארץ שנוכחות ה' לא תחול בו ולכן, כולם ירצו לבוא ולשאת תפילתם לפני מלך מלכי העולמים, הקב"ה. ולכן, יהיה תמיד נכון להביט על חודש כסלו ועל חג החנוכה שחל בו, לא רק כזמן טוב להזכר בעבר ולמצוא סיבה למסיבה, אלא בעיקר כזמן מצוין לתקוה, לטיפוח השאיפה הרוחנית ולייחל שסיבת החג במקורה, תחול גם בעתידנו. כך בעצם, נזכה להרגיש את המציאות הנכונה והאמיתית ולא את זו שמתעתעת בנו כעולם חומרי רדוד וסופי, כיום, קצת לפני הגאולה הסופית

אירועים בחודש כסלו

ג' כסלו נחשב ליום טוב מפני שביום זה גברו החשמונאים על הסלאוקים שהטילו את גזירת אנטיוכוס

ז' כסלו, הוא היום בו שרף יהויקים את מגילת ירמיהו

בלילה שבי"ז בכסלו שנת התש"ח,נערכה הצבעת האו"ם שאישרה את הקמת המדינה

כ"ד בכסלו הוא היום בו נוסד היכל ה' בימי חגי

כ"ה כסלו הוא חנוכה, חג, שמסמל את נצחון האור על החושך והמעטים על הרבים

bottom of page