top of page

חודש סיוון עפ"י המקורות

סיוון, הוא החודש השלישי בשנה, בספירה שחלה מחודש ניסן. הוא נחשב גם כחודש התשיעי, על פי הספירה מתשרי. מזל חודש זה הוא תאומים ומקור השם של החודש הוא מאכדית בבלית, ומוסבר כ "עת קבועה" ו"חום השמש", כאותו חודש, המסמל את הקיץ שמתיישב לו בעולם. עניין זה כמובן, של הקיץ שמגיע ושולח את חומו, מתחבר היטב גם עם זמן זה שבו ידוע, הגיע עם ישראל למדבר סיני. אל החום הלוהט ואל השממה והציה, שמהם נכנס העם לארץ הקודש, ישראל

בישראל, בחודש זה נהוג כפי הידוע, לעסוק במלאכת קציר השעורים. לכן, לא מן הסתם נמצא שמו של חודש זה מוזכר בלוח שנה חקלאי עתיק המכונה "לוח גזר" ובו מוסבר שמו של החודש כ "קציר לכל". כך ששבועות הוא תום קציר החיטים וביום ט"ז בניסן כבר מותרת לאכילה תבואה חדשה. מעבר לכל זאת, בהתייחסות למזל החודש, יש הסבורים שהוא תאומים עקב מתן תורה בו' בחודש. ההסבר לכך הוא שבזמן זה נתנו גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. זאת מעבר לאזכור של שמות אחים קרובים כגון משה ואהרון או האנלוגיה המתבקשת לשתי לוחות הברית. 

אירועים עיקריים בחודש סיוון

א' סיוון - עם ישראל מגיע למדבר סיני לקבל את תורת משה

ו' סיוון - חג מתן תורה שכן ביום זה קבלו בני ישראל את התורה בהר סיני

י"ט בסיוון - היום בו חוקק בכנסת חוק המחבר את כל חלקי ירושלים לבירה אחת של מדינת ישראל

כ"ה בסיוון - הוא הזמן שלפי האגדה נהרגו בו שמעון בן גמליאל ורבי ישמעל בן אלישע כהן גדול ורבי חנינא סגן הכהנים

כ"ז בסיוון - נשרף רבי חנינא בן תרדיון וספר התורה עמו

bottom of page